Від 10 до 25 тисяч будуть отримувати лікарі після медичної реформи, – головний лікар Центру сімейної медицини

02 серпня 2018, 21:26

Фото: Златокрай

Ме­дич­на ре­фор­ма, яка стар­ту­ва­ла у ми­ну­ло­му ро­ці в тес­то­во­му ре­жи­мі, з 2-го квіт­ня 2018-го всту­пи­ла в си­лу офі­цій­но. Са­ме цей ню­анс вніс де­я­ку сму­ту і не­по­ро­зу­мін­ня се­ред зо­ло­то­ніс­ців, не всі з яких мо­жуть збаг­ну­ти при­чи­ни пов­тор­но­го під­пи­сан­ня дек­ла­ра­цій з об­ра­ним лі­ка­рем. На яко­му ета­пі за­галь­но­дер­жав­ні ме­дич­ні но­во­введен­ня у Зо­ло­то­но­ші, що вже зроб­ле­но і чо­го слід очі­ку­ва­ти міс­тя­нам та що змі­нить­ся у ро­бо­ті лі­ка­рів: про це газета “Златокрай” обговорює в ін­тер­в’ю з го­лов­ним лі­ка­рем КП “Зо­ло­то­нісь­кий центр пер­вин­ної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги” Ві­рою Антоновою.

– Ві­ро Оме­ля­нів­но, скіль­ки за­роб­ля­ти­муть лі­ка­рі піс­ля ме­дич­ної ре­фор­ми?

– Як під­твер­джу­ють нес­клад­ні під­ра­хун­ки, – від 10 до 25 ти­сяч гри­вень. Та­ку зар­пла­ту мо­жуть от­ри­му­ва­ти лі­ка­рі пер­вин­ної лан­ки – те­ра­певт, сі­мей­ний лі­кар і пе­ді­атр. Їх­ній до­хід пря­мо про­пор­цій­но за­ле­жа­ти­ме від кіль­кос­ті ук­ла­де­них до­го­во­рів на ме­дич­не об­слу­го­ву­ван­ня. От­же, па­ці­єн­ти під­пи­су­ють дек­ла­ра­ції з лі­ка­ря­ми пер­вин­ки, об­ра­ни­ми на влас­ний роз­суд, а дер­жа­ва за ци­ми дек­ла­ра­ці­я­ми пла­ти­ти­ме ме­ди­кам за кож­но­го від­ві­ду­ва­ча. Це і є прин­цип “гро­ші хо­дять за па­ці­єн­том”. При цьо­му те­ра­певт по­ви­нен під­пи­са­ти дек­ла­ра­ції мак­си­мум з 2000 па­ці­єн­тів, сі­мей­ний лі­кар – 1800, пе­ді­атр – 900. Дер­жа­ва пла­ти­ти­ме лі­ка­рю за од­ну лю­ди­ну 370 гри­вень на рік. Зад­ля цьо­го ме­дич­ний зак­лад по­ви­нен зак­лю­чи­ти до­го­вір з На­ці­о­наль­ною служ­бою здо­ров­’я, яка з 1 січ­ня 2019 ро­ку ста­не ос­нов­ним дже­ре­лом фі­нан­су­ван­ня. По­ки що пос­лу­ги лі­ка­рів оп­ла­чу­ють­ся зав­дя­ки ме­дич­ній суб­вен­ції з дер­жав­но­го бюд­же­ту. Та не всі гро­ші з очі­ку­ва­ної су­ми пот­ра­плять фа­хів­цю до ки­ше­ні. Спо­чат­ку во­ни бу­дуть пе­ре­ра­хо­ва­ні на ме­дич­ний зак­лад. По­тім з них ви­ра­ху­ють оп­ла­ту за ко­му­наль­ні пос­лу­ги, за ро­бо­ту мед­сес­три, фун­кці­о­ну­ван­ня ме­дич­ної ін­фор­ма­цій­ної сис­те­ми то­що, а реш­та – влас­не за­ро­бі­ток лі­ка­ря. Втім при­хо­ва­них вит­рат мо­же ви­я­ви­ти­ся на­ба­га­то біль­ше, ніж пе­ред­ба­че­но.

А от мо­ло­дий фа­хі­вець од­ра­зу піс­ля ін­тер­на­ту­ри мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти на зар­пла­ту до 4 ти­сяч гри­вень. Піс­ля від­ра­ху­вань по­дат­ків ре­аль­на су­ма ек­ві­ва­лен­тна мі­ні­маль­ній за­ро­біт­ній пла­ті. Як не сум­но, але так оці­ню­єть­ся і пра­ця са­ні­тар­ки. Ли­ше за кіль­ка ро­ків, ма­ю­чи стаж ро­бо­ти та здо­бу­ту ка­те­го­рію, спе­ці­а­ліст ма­ти­ме кра­щі стат­ки. Є на­дія й на доп­ла­ти та пре­мії з бюд­же­тів ор­га­нів міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня. На­ра­зі в се­ре­дньо­му по Ук­ра­ї­ні те­ра­певт от­ри­мує 7 ти­сяч гри­вень. Це, зви­чай­но, не­по­мір­но ма­ла су­ма при ко­ло­саль­но­му на­ван­та­жен­ні на ме­ди­ка.

– На яких па­ці­єн­тах лі­кар за­ро­бить біль­ше?

– 370 гри­вень – ба­зо­вий та­риф, який зас­то­со­ву­ва­ти­меть­ся тіль­ки для най­без­проб­лем­ні­ших хво­рих: лю­дей ві­ком від 18 до 39 ро­ків. За па­ці­єн­тів, які хво­рі­ють час­ті­ше, ді­тей і лю­дей по­хи­ло­го ві­ку, лі­ка­рю пла­ти­ти­муть біль­ше. Про­ект “Про зат­вер­джен­ня по­ряд­ку ре­а­лі­за­ції дер­жга­ран­тій ме­доб­слу­го­ву­ван­ня на­се­лен­ня за прог­ра­мою ме­дич­них га­ран­тій для пер­вин­ної мед­до­по­мо­ги на 2018 рік” виз­на­чає 5 ка­те­го­рій па­ці­єн­тів і став­ки за їх­нє лі­ку­ван­ня. Най­біль­ший ко­е­фі­ці­єнт вста­нов­ле­но за ме­доб­слу­го­ву­ван­ня ді­тей до ро­ку і до 5-и – 4. Тоб­то, лі­кар от­ри­має 1480 гри­вень на рік за кож­ну ди­ти­ну. Для ді­тей ві­ком 6-17 ро­ків ко­е­фі­ці­єнт – 2,2 (814 грн на рік), па­ці­єн­ти ві­ком 40-64 ро­ки  – 1,2 (444 грн), за лю­дей, стар­ших 65, – 4 (740 грн).

– Чи об­слу­го­ву­ва­ти­ме лі­кар тих па­ці­єн­тів, які не під­пи­са­ли дек­ла­ра­цію з лі­ка­рем? Чи от­ри­му­ва­ти­муть во­ни оп­ла­ту за та­ких не­дис­цип­лі­но­ва­них хво­рих?

– За па­ці­єн­тів, які не під­пи­шуть дек­ла­ра­цію з лі­ка­рем мед­зак­ла­ду, лі­кар­ня от­ри­має 240 гри­вень на рік без ко­ри­гу­валь­них та­ри­фів. Це так зва­ний “чер­во­ний та­риф”. Ця тим­ча­со­ва став­ка ді­я­ти­ме, до­ки всі ук­ра­їн­ці не під­пи­шуть дек­ла­ра­ції. Від­по­від­но до нор­ма­тив­них до­ку­мен­тів па­ці­єн­тів та­кої ка­те­го­рії лі­кар мо­же прий­ма­ти тіль­ки у ви­пад­ку не­від­клад­но­го ста­ну. Як­що ж лю­ди­на прий­шла на кон­суль­та­цію,  лі­кар має пов­не пра­во відмо­ви­ти їй в об­слу­го­ву­ван­ні.

У ко­му­наль­но­му зак­ла­ді “Зо­ло­то­нісь­кий центр пер­вин­ної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги” на­ра­зі ук­ла­де­но 11 955 дек­ла­ра­цій з лі­ка­ря­ми. Ця циф­ра го­во­рить про ту кіль­кість па­ці­єн­тів, да­ні яких уже вне­се­ні до єди­но­го елек­трон­но­го ре­єс­тру е-Hеаlth. Во­на змі­ню­єть­ся щод­ня. Про­тя­гом ос­та­нньо­го мі­ся­ця до чис­ла під­пи­сан­тів до­єд­на­ло­ся 1 684 па­ці­єн­ти, ос­та­нньо­го тиж­ня – 519. Ли­ше 20-го лип­ня кіль­кість дек­ла­ра­цій зрос­ла на 176. Різ­ни­ця між пись­мо­ви­ми дек­ла­ра­ці­я­ми і за­ре­єс­тро­ва­ни­ми в елек­трон­но­му виг­ля­ді – сут­тє­ва. Ад­же ко­жен лі­кар щод­ня, ок­рім при­йо­му від­ві­ду­ва­чів, здій­снює ще й ре­єс­тра­цію в ба­зі да­них. Це – знач­не фі­зич­не на­ван­та­жен­ня. Од­нак 41% міс­тян від за­галь­ної кіль­кос­ті меш­кан­ців вже вне­се­ні до єди­но­го елек­трон­но­го ре­єс­тру. Згід­но з да­ни­ми що­ден­но­го мо­ні­то­рин­гу, лі­кар Ла­ри­са Де­меш­ко має 1409 до­го­во­рів, Те­тя­на Моз­го­ва – 1221, На­та­лія Фе­до­сє­є­ва – 1226, На­дія Вер­хо­льот – 1076, те­ра­певт Ві­ра Ан­то­но­ва – 1075, пе­ді­атр Оле­на Лу­гансь­ка (фото внизу) – 812. Ме­ди­ки ам­бу­ла­то­рії №3, де пра­цюють 8 лі­ка­рів, під­пи­са­ли з па­ці­єн­та­ми 7 390 дек­ла­ра­цій, №2 – 2 622, №1 – 1943. Із 3400 ді­тей, кот­рі меш­ка­ють у міс­ті, бать­ки ли­ше 1 100 ма­лят виз­на­чи­ли­ся з фа­хів­цем.

Фото: Златокрай

– Чи за­ли­ши­ла­ся в си­лі умо­ва пе­ре­під­пи­сан­ня дек­ла­ра­ції з ін­шим лі­ка­рем, як­що об­ра­ний не ви­прав­дав спо­ді­вань?

– Так, ви мо­же­те “пе­рей­ти” до ін­шо­го спе­ці­а­ліс­та, на­віть не по­пе­ред­жа­ю­чи “сво­го” про ро­зір­ван­ня до­го­во­ру. Але ли­ше за ті­єї умо­ви, що в но­во­об­ра­но­го є “ва­кан­сії”, тоб­то, не­має пе­ре­ви­щен­ня до­пус­ти­мої кво­ти: те­ра­певт – 2000, а “сі­мей­ни­ки” – 1800.

– Чи зак­лю­чи­ли дек­ла­ра­цію з лі­ка­рем пі­до­піч­ні Цен­тру со­ці­аль­ної до­по­мо­ги, які не спро­мож­ні са­мо­туж­ки діс­та­ти­ся до ам­бу­ла­то­рій та не ма­ють мо­біль­них те­ле­фо­нів, ку­ди при­хо­дить СМС з ко­дом під­твер­джен­ня під час елек­трон­ної ре­єс­тра­ції?

– Сто­від­сот­ко­во ще ні. Але знач­на час­ти­на ці­єї ка­те­го­рії лю­дей вже за­ре­є­стро­ва­на. Ле­во­ву час­тку ро­бо­ти про­ве­ли со­ці­аль­ні пра­ців­ни­ки Цен­тру соц­до­по­мо­ги, не сто­я­ли ос­то­ронь і мед­сес­три на­ших ам­бу­ла­то­рій. Ви­ко­рис­то­ву­ва­ли но­мер мо­біль­но­го ро­ди­чів – ді­тей, ону­ків, які меш­ка­ють у до­мо­во­ло­дінні.

Од­ним із зак­люч­них ета­пів ме­дич­ної ре­фор­ми є зап­ла­но­ва­на ре­ор­га­ні­за­ція дер­жав­них та ко­му­наль­них зак­ла­дів охо­ро­ни здо­ров’я в ка­зен­ні під­при­ємс­тва та ко­му­наль­ні не­ко­мер­цій­ні під­при­ємс­тва зад­ля мож­ли­вос­ті бу­ти ав­то­ном­ни­ми і са­мос­тій­но роз­по­ряд­жа­ти­ся сво­їм бюд­же­том. Во­ни змо­жуть за­лу­ча­ти кош­ти при­ват­них фон­дів, бла­го­дій­них та гро­мадсь­ких ор­га­ні­за­цій, ук­ла­да­ти уго­ди з лі­ка­ря­ми.

Коментарі

Вгору