Золотоніський дошкільний заклад став переможцем міжнародної виставки

17 листопада 2017, 15:44

24 жов­тня у Ки­ївсь­ко­му па­ла­ці ді­тей та юнац­тва роз­по­ча­ла ро­бо­ту 9-а між­на­род­на вис­тав­ка “Ін­но­ва­ти­ка в су­час­ній ос­ві­ті” та 6-а між­на­род­на вис­тав­ка “World Edu”, інформує "Золотоноша".

Цьо­го­річ ор­га­ні­за­то­ра­ми вис­тав­ки ста­ли ком­па­нія “Вис­тав­ко­вий світ” за під­трим­ки та учас­ті Мі­ніс­тер­ства ос­ві­ти і на­у­ки Ук­ра­ї­ни, На­ці­о­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гіч­них на­ук Ук­ра­ї­ни.

“Ін­но­ва­ти­ка в су­час­ній ос­ві­ті” – єди­ний про­фе­сій­ний фо­рум ос­віт­ніх, на­у­ко­вих і на­у­ко­во-тех­ніч­них ін­но­ва­цій в Ук­ра­ї­ні. Це ефек­тив­ний май­дан­чик для пре­зен­та­ції ін­но­ва­цій­них ос­віт­ніх ма­те­рі­а­лів і дос­ві­ду, об­го­во­рен­ня ос­віт­ніх про­ек­тів, конс­трук­тив­но­го спіл­ку­ван­ня між ви­роб­ни­ка­ми су­час­них тех­но­ло­гій та їх без­по­се­ред­ні­ми ко­рис­ту­ва­ча­ми, про­фе­сій­не ін­фор­ма­цій­не по­ле для ді­ло­вих кон­так­тів із роз­вит­ку на­у­ко­во-тех­ніч­них дос­лід­жень, ака­де­міч­но­го об­мі­ну шко­ля­ра­ми, сту­ден­та­ми, вик­ла­да­ча­ми, об­го­во­рен­ня ас­пек­тів уп­ро­вад­жен­ня су­час­них тех­но­ло­гій, ме­то­дик без­спо­се­ре­дньо в нав­чаль­ний про­цес.+

Цьо­го­річ у ро­бо­ті вис­тав­ки взя­ли участь 585 учас­ни­ків із 23 ре­гі­о­нів Ук­ра­ї­ни, Че­хії, Сло­вач­чи­ни, Авс­трії, Ка­на­ди, США, Швей­ца­рії, Ні­меч­чи­ни та ін­ших кра­їн. Ос­ві­ту Зо­ло­то­но­ші пред­став­ляв дош­кіль­ний зак­лад “Бе­різ­ка”, який пре­зен­ту­вав ме­то­дич­ний по­сіб­ник “Ін­фор­ма­цій­но-ко­му­ні­ка­цій­ні тех­но­ло­гії як за­сіб під­ви­щен­ня якос­ті дош­кіль­ної ос­ві­ти”.

За під­сум­ка­ми Між­на­род­ної вис­тав­ки від­зна­че­но шість дош­кіль­них зак­ла­дів в Ук­ра­ї­ні, в Чер­кась­кій об­лас­ті один – дитячу установу “Бе­різ­ка”, який от­ри­мав дип­лом пе­ре­мож­ця та зо­ло­ту ме­даль.

Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram

Поділитись
Вгору