сьогодні
24 січня 2017

Вибори 2015

Це не виборчий процес, це його імітація, – лідер Правого сектору в області про участь у виборах

51800


Керівництво НВР «Правий сектор» у Черкаській області, чому ПС не йде на вибори. Про це повідомляє Вичерпно.
— Ми не йдемо на вибори, щоб не бути частиною цієї злочинної системи, — зазначив на прес-конференції, присвяченій результатам внутрішнього ...

Читати далі >

Черкаси – серед найбільш “небезпечних” за передвиборчою боротьбою регіонів України

Ïëàêàò ñ íàäïèñüþ: ”Âûáåðè ìåíÿ”, îñòàâëåííûé ïîñëå î÷åðåäíîãî ìèòèíãà, íà âîðîòàõ ðÿäîì ñî çäàíèåì ÖÈÊ â Êèåâå, â ÷åòâåðã, 14 ÿíâàðÿ 2010 ã. Ñ÷èòàííûå äíè îñòàëèñü äî ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ. 17 ÿíâàðÿ óêðàèíöû ñìîãóò èçáðàòü íîâîãî ãëàâó ãîñóäàðñòâà, èëè æå ïåðåèçáðàòü ïðåäûäóùåãî íà âòîðîé ñðîê. Ñîãëàñíî äàííûì îïðîñà, ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî óêðàèíöåâ (86,7%) ñîáèðàþòñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ. Èç íèõ 71,6% äàëè îòâåò íà ýòîò âîïðîñ "òî÷íî äà", à 15,1% - "ñêîðåå äà". Òîëüêî 6,9% ðåñïîíäåíòîâ íå ïëàíèðóþò ó÷àñòâîâàòü â âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû. Èç íèõ àáñîëþòíî óâåðåíû â ýòîì 2,8% îïðîøåííûõ, à 4,1% íå áóäóò ó÷àñòâîâàòü â âûáîðàõ ñêîðåå âñåãî. Çàòðóäíèëèñü ñ îòâåòîì íà äàííûé âîïðîñ 5,4% óêðàèíöåâ. Ïî äàííûì îïðîñà, ïî÷òè ïîëîâèíà (46,4%) ãðàæäàí Óêðàèíû çàäîëãî äî âûáîðîâ ïðèíèìàþò îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå, çà êàêîãî êàíäèäàòà ãîëîñîâàòü. Çà äâà-òðè ìåñÿöà äî âûáîðîâ ïðèíèìàþò òàêîå ðåøåíèå 16,8% îïðîøåííûõ, çà ìåñÿö äî âûáîðî⠖ 15,7%, çà îäíó-äâå íåäåëè äî âûáîðî⠖ 7,9% ðåñïîíäåíòîâ.  ïîñëåäíèå ïåðåä âûáîðàìè äíè ïðèíèìàþò ðåøåíèå î ïîääåðæêå òîãî èëè èíîãî êàíäèäàòà 7,4% óêðàèíöåâ, à 2,1% äåëàþò ýòî òîëüêî â äåíü âûáîðîâ â êàáèíêå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ. Çàòðóäíèëèñü îòâåòèòü íà äàííûé âîïðîñ 3,7% ðåñïîíäåíòîâ. Áîëüøèíñòâî óêðàèíöåâ (67,6%) óâåðåíû, ÷òî íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ áóäóò ôàëüñèôèêàöèè. Èç íèõ 42,5% ñ÷èòàþò, ÷òî ôàëüñèôèêàöèè íå ïîâëèÿþò íà ðåçóëüòàò âûáîðîâ, à 25,1% ïîëàãàþò, ÷òî áóäóò ôàëüñèôèêàöèè, êîòîðûå ïîâëèÿþò íà ðåçóëüòàò âûáîðîâ. Òîëüêî 13,8% ðåñïîíäåíòîâ âåðÿò â òî, ÷òî ïðåäñòîÿùèå âûáîðû áóäóò ÷åñòíûìè. Çàòðóäíèëèñü îòâåòèòü íà äàííûé âîïðîñ 18,6% îïðîøåííûõ. Îïðîñ ïðîâîäèëñÿ ñ 11 ïî 13 ÿíâàðÿ 2010 ã. Âñåãî ñîãëàñíî ñëó÷àéíîé âûáîðêå áûëî îïðîøåíî 1000 ðåñïîíäåíòîâ â âîçðàñòå îò 18 ëåò âî âñåõ îáëàñòíûõ öåíòðàõ Óêðàèíû, ãîðîäàõ Êèåâå è Ñåâàñòîïîëå. Êâîòàìè áûëè ðåãèîí ïðîæèâàíèÿ, ïîë è âîçðàñò ðåñïîíäåíòîâ. Ôîòî Ñåðãåÿ Ñâåòëèöêîãî / ÓÍÈÀÍ


В Україні не спостерігаються гучні скандали між політпроектами. Черкаси — серед найбільш "небезпечних" за передвиборчою боротьбою регіонів України.
Про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель, пише Читати далі >

Опора дослідила черкаський Байконур політичних партій

вибори

Уже декілька виборів поспіль більшість політичних партій, які йдуть на вибори, можна побачити, проїхавши лише однією вулицею  Гагаріна. Рухаючись вулицею, ми можемо зрозуміти, що  черкаські партії готові до  передвиборчого взльоту, як була готова до старту ракета Гагаріна в далекому 1961 році. Так, в  кінці липня ракети-борди «Тунець придбав новий стілець» почали переклеювати на «Приєднуйся до ...

Читати далі >

Черкаські екс-регіонали мають всі шанси повернутися у владу (дослідження)

golosovanie-big_copy

 

З 28 липня по 2 серпня 2015 року Дослідницько-аналітичний центр "Енігма" провів опитування думки виборців м. Черкаси стосовно місцевих виборів, запланованих на 2015 рік. Відповідно до результатів опитування, на початок серпня прохідний бар’єр, на виборах до Черкаської міської ради, перетинають 7 партій – ВО «Батьківщина», БПП «Солідарність», РПЛ, ВО “Свобода», ПВД, ВО ...

Читати далі >
Сторінка 74 із 74« Перша...102030...7071727374
КАЖУТЬ ЩО...
СОЦ. МЕРЕЖІ
Читайте нас на Facebook

AVTOsale.ua-всі пропозиції з продажу авто Вашого міста.
Слідкуйте за свіжими новинами в Україні на UKR.NET
Афіша всіх фільмів в кіно на KINOafisha.ua.
Погоду в Черкасах на тиждень дивись на Sinoptik.ua.